Tatlong Tala para sa Nagsisimulang Magsulat

Artsíbo ng Kagila-gilalás

2015-01-17 21.13.19

Nauna kong isinulat ang mga ito noong 2–18 Agosto 2014 bilang serye ng mga tala sa Svbtle nang bahagyang magkaroon ng problema noon ang WordPress. Nakasulat ito sa Ingles, dahil paminsan-minsang akong nag-iilusyon na may kabuluhan ang sinasabi ko nang lampas sa imahinasyon ko ng totoong mambabasa ko.

Something is definitely wrong with WordPress. I needed some Svbtle intervention. Aka a new beginning.

The charms of minimalism. A word says a lot; but there’s also cluelessness. It is hard to be quiet unless you write. Or watch a film. Really watch a film. Today: Bong Joon-ho’s Memories of Murder. Resonances: Marikina Files, 2666, True Detective.

Notes to the Beginning Writer, #1

Make an inventory of the books you’ve read in the past year. From your list, decide on one author whose works you’re willing to devour in the next month.

When I was younger, I did that…

View original post 623 more words